Конгрес

Ръководни и помощни органи

І. Бюрото за ръководство на конгреса:

 1. Пламен Димитров – президент на КНСБ
 2. д-р Иван Кокалов – вицепрезидент на КНСБ
 3. Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ
 4. Чавдар Христов – вицепрезидент на КНСБ

ІІІ. Мандатна комисия:

Председател: Даниела Алексиева –Стоянова, Национален секретар

Членове:

 1. Аспарух Томов – председател на НУС
 2. Цветелина Иванова – председател на ФНСС
 3. Иванка Иванова – председател на ФС ВПК
 4. Иван Иванов – председател на НСФ „Култура“
 5. Славчо Петров – председател на ФНСОХП
 6. Валерия Николова – председател на НБС
 7. Станислав Почекански – председател на СБМТД
 8. Иван Дражев – зам.председател на СТСБ
 9. Красимир Богоев – зам.председател на НБС „Водоснабдител”
 10. Ивайло Иванов – зам.председател на СЖБ

V. Комисията по избора:

Председател: Петър Бунев – председател на СЖБ

Членове:

 1. Светла Василева – председател на ФНСЗ
 2. Георги Петров – председател на НФЕ
 3. Лилия Петкова – председател на НСФТКТКУ
 4. Красимир Вълчев – председател на МС
 5. Красимир Пащрапански – председател на СБХН
 6. Красимир Попов – зам.председател на СБУ

и шест председатели на изборни бюра

VII. Комисия по Програмата на КНСБ:

 1. Пламен Димитров -Президент на КНСБ и председател на комисията
 2. д-р Иван Кокалов – Вицепрезидент на КНСБ и председател на ФСЗ
 3. Янка Такева – председател на СБУ
 4. Екатерина Йорданова – председател на СТСБ
 5. Красимир Богоев – зам.председател на НБС „Водоснабдител”
 6. Валентин Вълчев – председател на ФНСМ
 7. Светла Василева – председател на ФНСЗ
 8. Лиляна Вълчева – председател на НБС „ВОН”
 9. Васил Яначков – председател на СФ „Металици”
 10. Венцислав Станков – председател на НСПС „Огнеборец”
 11. Валерия Николова – председател НБС
 12. Лилия Петкова – председател на НСФТКТУ
 13. Цветелина Иванова – председател ФНСС
 14. Иван Иванов – председател НСФ „Култура“
 15. Д-р Росица Бояджиева-Вълева-зам.предс.СБМТД
 16. Красимир Пащрапански – председател С“БХН“
 17. Любен Томев – Директор на ИССИ
 18. Асия Гонева –  национален секретар на КНСБ
 19. Юлия Симеонова – национален секретар на КНСБ
 20. Николай Недев – национален секретар на КНСБ
 21. Величка Микова – национален секретар на КНСБ
 22. Иванка Караколева – областен координатор на КНСБ Кърджали

ІІ. Секретариат:

Председател: Венцислав Станков – председател на НБС „Огнеборец”

Членове:

 1. Слава Златанова – зам.председател на ФСЗ
 2. Елка Арнаудова – зам.председател на НФЕ
 3. Ренета Петрова -зам. председател на СФ „Металици“
 4. Цветелина Бикарска – зам.председател на ФНСС
 5. Евгени Янев – зам.председател на  НБС „Водоснабдител”
 6. Христо Христов – зам.председател на ФНСДУО

ІV. Комисия по предложенията за ръководства на КНСБ и ЦКК на КНСБ:

Председател: Васил Яначков – председател на СФ „Металици“

Членове:

 1. Екатерина Йорданова – председател на СТСБ
 2. Лиляна Вълчева – председател на НБС ВОН
 3. Георги Братованов – председател на ФНСОБА
 4. Петър Абрашев – председател на ФСОГСДП
 5. Илия Илиев – председател на НСФ МЕ
 6. Мария Йорданова – председател на НСФКО
 7. Бенчо Бенчев – председател на СФОЕМИ
 8. Валентин Стоянов – председател на СФС
 9. д-р Пламен Радославов, ФСЗ – зам.председател на ФСЗ

VІ. Комисия по измененията и допълненията на Устава на КНСБ:

 1. Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ
 2. Чавдар Христов – вицепрезидент на КНСБ
 3. Илия Илиев – председател на НСФ „МЕ”
 4. Красимир Попов – зам.председател на СБУ
 5. Кръстю Боянов – председател на ФНСДУО
 6. д-р Пламен Радославов – зам.председател на ФСЗ
 7. Петър Бунев – председател на СЖБ
 8. Елка Арнаудова -зам.председател на НФЕ
 9. Иван Дражев – зам.председател на СТСБ
 10. Валентин Стоянов – председател на СФС
 11. Георги Братованов – председател на ФНСОБА
 12. Петър Абрашев – председател на ФСОГСДП
 13. Цветелина Милчалиева – председател на ФНСОЛП
 14. Аспарух Томов – председател на НУС
 15. Славчо Петров – председател на ФНСОХП
 16. Иванка Иванова- председател на ФС ВПК
 17. Васил Яначков – председател на СФ „Металици“
 18. Красимир Кръстев – председател на НФТ „ХИ”
 19. Станислав Почекански – председател на СБМТД
 20. Татяна Джилянова – председател на СТБ
 21. Даниела Алексиева – национален секретар на КНСБ
 22. Тодор Капитанов – национален секретар на КНСБ
 23. Веселин Тодоров – областен координатор Хасково

Работна програма на конгреса

10 май 2022

8.00 – 10.00
Регистрация

 

Регистрация на делегатите на конгреса

10.00 - 13.00
Официално откриване на 9 конгрес
13.00 -14.00
Пауза
14.00 - 16.00
ПЪРВО конгресно заседание
 • Избиране на преброители в зала и Секретариат
 • Приемане на дневен ред, програма, регламент, състав на ръководни и помощни органи на 9 конгрес
 • Представяне на отчетния доклад на КС на КНСБ
 • Доклад на Мандатната комисия
16.00 - 17.30
ВТОРО конгресно заседание
 • Представяне на отчетен доклад на ЦКК на КНСБ и отчет на Бюджетна рамка 2017-2022
 • Обсъждане на отчетите на КС, ЦКК и бюджетна рамка 2017 – 2022
17.30 - 19.00
ТРЕТО конгресно заседание
 • Доклад на комисията за изменения и допълнения на Устава на КНСБ
 • Обсъждане и приемане на промени в Устава на КНСБ

 11 май 2022

9.30 - 13.00
ЧЕТВЪРТО конгресно заседание
 • Доклад на комисията по предложенията за ръководство на КНСБ и ЦКК
 • Избор на ръководство на КНСБ и на ЦКК
 • Приемане на Програма и Бюджетна рамка 2022-2027
 • Доклад на комисията по избора
13.00
Заключително слово на Президента на КНСБ

Делегати и гости

В работата на 9 конгрес ще вземат участие 792 делегата, като от тях 696 са по избор и 96 по право.

Броят на  делегатите по избор се определя от Координационния съвет на КНСБ и е съобразно броя на синдикалните членове  от федерации, синдикати и съюзи, като на всеки 350 синдикални члена се избира по 1 делегат. Делегатите по право са членовете на КС на КНСБ, председателят и зам.председателите на ЦКК и директора на ИССИ.

С решението си за определяне броя на делегатите на основните членове КС на КНСБ определя следните изисквания към  делегатите:

 • Избраните делегати трябва да са легитимни представители на синдикалните организации съгласно устава на съответния основен член.
 • Синдикалната организация, в която членува избрания делегат следва да е изрядна по отношение на членския внос към основния член и Конфедерацията.
 • В състава на делегатите на всеки основен член най-малко 25 % е препоръчително да са на възраст до 35 години.
 • В състава на делегатите на всеки основен член най-малко 50 % е препоръчително да са жени.
 • В отрасли и браншове, в които поради спецификата им доминират представителите на отделен пол, е необходимо съотношението между делегатите да съответства на процентното им съотношение в членската маса на основния член.
 • Съотношението на делегатите, избрани от основни членове е препоръчително да съответства на процентното съотношение на предприятията по видове собственост (частна-държавна) в дадения отрасъл или бранш.

Първите две изисквания са задължителни, а останалите са препоръчителни.

В срок не по-късно от 14 дни след избирането на делегатите, основните членове следва да информират Центъра за координация за имената на делегатите, изпълнение на изискванията към тях и  регионите от които са избрани. Те прилагат решение на висш орган на федерацията, синдиката и съюза, с което потвърждават избраните делегати и  редовността на организацията по отношение на членския внос, както  и годината на провеждане на последното й отчетно-изборно събрание; 

КС определя броя на гостите на  ІX конгрес на КНСБ както следва:

 • Осн.членове с численост до 1000  имат право да поканят по 1 гост,  осн.членове с численост от 1 000 до 2 000 члена – 2 гости, основни членове с численост от 2 000 до 5 000 – 3 гости, осн.членове 5 000 до 10 000 – 4 гости, от 10 000 до 20 000 – 5 гости, над 25 000 – 7 гости.
 • Регионалните съвети на КНСБ да имат право на 1 гост
 • Със статут на гости да бъдат поканени и председателите на асоциирани членове на КНСБ;
 • Заместник-председатели на основни членове, които не са в състава на КС на КНСБ и не са избрани за делегати на IX конгрес на КНСБ;
 • Щатни синдикални председатели и регионални координатори на основни членове, които не са в състава на КС на КНСБ и не са избрани за делегати на ІХ конгрес на КНСБ;
 • Общински координатори на КНСБ;
 • Представители на „Младежки форум – ХХІ в.”, които не са в трудово-правни отношения с Конфедерацията;
 • Представители на ИССИ, Централата на КНСБ, НВСК по преценка на ръководството;
 • Други гости от страната и чужбина;

Документи

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА КС НА КНСБ

 

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА НА КНСБ 2022 – 2027 г.
ПРОМЕНИ В УСТАВА НА КНСБ

 

ПРОГРАМА НА КНСБ 2022-2027

 

Регламент за работата на конгресa

Конгрес:

1. Конгресът започва своята работа, ако на него присъстват повече от половината от делегатите (по избор и по право), което е изискуемия кворум за започване на конгреса.
2. Броят на присъстващите делегати се установява преди започване работата на конгреса чрез регистрация за присъствие.
3. Присъстващите делегати на конгреса по смисъла на чл.19, ал.5 от Устава на КНСБ са регистрираните делегати.
4. Редовността на конгреса се установява с доклад от Мандатната комисия на конгреса и се приема с явно гласуване и обикновено мнозинство от делегатите.
5. Присъстващите в залата делегати съставляват кворума на отделните конгресни заседания, който не може да бъде по-малък от изискуемия кворум за започване на конгреса по т.1.
6.Заседанията започват с проверка на кворума, който  се обявява от водещия на съответното заседание.
7.Конгресът взема решенията си:

 • С явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати по предложение за дневен ред, работна програма, регламент, ръководни и помощни органи, отчетните доклади на КС и ЦКК на КНСБ, програмните документи на КНСБ, както и по процедурни въпроси.
 • С явно гласуване и квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати по измененията и допълненията в Устава на КНСБ.
 • С тайно поименно едновременно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати по избор на ръководство на КНСБ и ръководство на ЦКК на КНСБ.

8. Конгресът избира за мандата Президент и вицепрезиденти на КНСБ, председател и зам.председатели на ЦКК на КНСБ. Изборът се извършва с единна листа и с тайно поименно едновременно гласуване.
9. За Президент и вицепрезиденти на КНСБ и за председател и зам.председатели на ЦКК не могат да бъдат издигани кандидатури на лица, които не са делегати на конгреса.
10. Предложения за президент и вицепрезиденти на КНСБ, както и за Председател и заместник председатели на ЦКК се правят от основните членове и от делегатите:

 • Преди започване на конгреса – от основните членове и от Координационния съвет до Комисията по предложенията за ръководство на КНСБ и ЦКК в срок определен от КС на КНСБ.
 • По време на конгреса – от делегатите до Секретариата, като се адресират до Комисията по предложенията за ръководство на КНСБ и ЦКК в срок определен от Конгреса.

11. Писмени предложения към проект на Програмата на КНСБ и проект за изменение и допълнение на Устава на КНСБ се правят:
11.1. Преди Конгреса – от основните членове по процедура и в срок определен от КС на КНСБ;
11.2. По време на Конгреса – от делегатите на конгреса до Секретариата като се адресират до съответните комисии и в срок определен от Конгреса.

12. С явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати конгресът определя броя на вицепрезидентите на КНСБ и зам.председателите на ЦКК, а поименния им състав се извършва с тайно поименно едновременно гласуване и обикновено мнозинство.
13.Ако изборът на Президент на КНСБ и Председател на ЦКК на КНСБ се провежда с повече от един кандидат и никой от тях не получи обикновено мнозинство от гласувалите делегати, се провежда втори тур, в който участват двамата кандидати получили най-много гласове. За избран се счита онзи получил обикновено мнозинство от присъстващите делегати.
14.Ако изборът на Президент на КНСБ и Председател на ЦКК на КНСБ се провежда само с по един кандидат и кандидатите не получат обикновено мнозинство от делегатите, се провежда втора процедура по номинации с нови кандидати и  втори тур на гласуване. За избран се счита онзи получил обикновено мнозинство от присъстващите делегати.
15. В случай, че при гласуването не са избрани необходимия брой вицепрезиденти на КНСБ или зам.председатели на ЦКК на КНСБ, се провежда повторно гласуване за непопълнените мандати, в което участват неизбраните на първи тур кандидати. При повторното гласуване печели кандидата получил обикновено мнозинство от присъстващите делегати.
16. В случай, че при гласуването за вицепрезиденти на КНСБ или зам.председатели на ЦКК на КНСБ са избрани повече от един кандидати с равен брой гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват кандидатите получили равен брой гласове. За избран се счита онзи от тях получил обикновено мнозинство от присъстващите делегати.
17.Резултатите от проведените гласувания за Президент и вицепрезиденти на КНСБ и Председател и зам.председатели на ЦКК  на КНСБ се обявяват поименно от Комисията по избора.
18.Делегатите гласуват “За”, ”Против” и “Въздържал се”.

Делегати:

19.В работата на конгреса участват делегатите по право, редовно избраните и регистрирани делегати.
20.Делегатите получават поименна делегатска карта, която служи за пропуск при влизането в залата. По решение на Конгреса делегатската карта може да служи и при провеждане на гласуване.
21.По искане на делегатите и след гласуване могат да се извършат промени в програмата на отделните заседания на конгреса.
22.Всеки делегат има право на едно изказване по отделните точки от дневния ред, на едно процедурно предложение и един отговор.
22.1.Продължителността на изказването е не повече от 5 минути, за процедурно предложение – 2 минути и за отговор – до 3 минути.
22.2.Думата за изказване се дава от водещия заседанието, след писмена заявка до Секретариата на конгреса, а за отговор или процедурно предложение – по реда на заставане зад микрофоните в залата.
22.3.След всяко изказване се допускат най-много два отговора и две процедурни предложения.

Делегатите и гостите нямат право да раздават писмени материали без разрешение на секретариата и без решение на ръководството на Конгреса.

Гости:

24.Броят на гостите на Конгреса се определя от Координационния съвет.
25.Гостите на конгреса получават покана и пропуск за конгресната зала.
26.Преди влизането си в зала гостите подлежат на регистрация.
27.Гостите нямат право на участие в работните заседания на конгреса.

Заключение:

28.По време на работата на конгреса и при наличие на необходимост ръководството на Конгреса, чрез Секретариата има право да предлага на делегатите промени в настоящия регламент.
29.Делегатите и гостите ще бъдат допускани в конгресната зала и съпровождащите конгреса събития  единствено при спазване на противоепидемиологичните мерки свързани с COVID-19, съгласно действащата заповед на министъра на здравеопазването.

Настоящият проект на регламент е приет с Решение № 334-3/17.02.2022г.от КС на КНСБ, на основание чл.19, ал.3, т.3 от Устава на КНСБ .

Анкетна карта на делегата на 9-тия Конгрес на КНСБ